ویزیت 800 نفر از بیماران منطقه خورش رستم توسط اکیب متخصصان موسسه ریحانه اردبیل