نماز عید فطر در میدان مسجد جامع هشجین برگزار می شود