سال مبارزه با فساد اقتصادی، ترویج نهصت مقاومت همراه با بصیرت سیاسی.