سیدعادل یعقوبی

مدیر مسئول سایت هشجین

09124544128


بهروز عظیمی

خبرنگار

۰۹۱۴۴۵۵۴۹۱۸


سیدساجد یعقوبی

خبرنگار و عکاس

۰۹۱۲۰۳۲۵۸۶۱